Διασφάλιση προώθησης μιας επένδυσης με υψηλές προδιαγραφές αειφορίας σε οποιοδήποτε στάδιο.

 • Συμμετοχή στο στάδιο σκοπιμότητας επένδυσης και ιδιαίτερα στη διερεύνηση πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων (τεκμηρίωση SWOT ανάλυσης) μέσω συλλογής και αξιολόγησης συγκριτικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής (πχ. αξιολόγηση δυνατότητας αποδεκτών, περιβαλλοντικών, φυσιογραφικών δεδομένων και απαιτήσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας με τη βοήθεια αρκετά μεγάλης Βάσης Δεδομένων)
 • Προετοιμασία και υποβολή φακέλου Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Σχεδιασμός και Υποβολή Μελετών Δικτύων Ύδρευσης, Άρδευσης, Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας πόσιμου Νερού και Λυμάτων
 • Δίκτυο οδοποιίας και οδών εξυπηρέτησης/πρόσβασης περιβάλλοντος χώρου κλπ.
 • Μελέτη εφαρμογής και συμμετοχή στην επίβλεψη των παραπάνω έργων
 • Πλήρης προετοιμασία φακέλου σε περιοχές ιδιωτικής πολεοδόμησης και Περιοχές Παραθεριστικής Κατοικίας.

Η ανάπτυξη επιχειρησιακών μεθόδων και τεχνολογιών για τον επιτυχημένο σχεδιασμό μιας επένδυσης, εκτός των άλλων, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό στους τομείς:

 • Ποιοτικής/Ποσοτικής Διερεύνησης Παραμέτρων του Περιβάλλοντος
 • Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Οικοσυστήματα από σενάρια αξιοποίησης μιας επένδυσης
 • Υπεύθυνης επένδυσης με κριτήρια που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη
 • Σύνταξης κανονισμών και προδιαγραφών για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων πολιτκού μηχανικού και έργων υποδομής.

Έργα σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων ελέγχονται για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ώστε να είναι συμβατά με:

 • Διεθνείς Συμβάσεις και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 • Δεσμεύσεις που απορρέουν από θεματικές στρατηγικές (προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας, καλή κατάσταση εσωτερικών και θαλασσίων υδάτων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης κλπ)
 • Περιορισμούς από τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό (Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο, Ειδικό Χωροταξικό κλπ)

 

2_EPENDYSEIS_FOTO