Το Γραφείο «ENVIROTECH – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος» δραστηριοποιείται από το 1990 στην παροχή υπηρεσιών και συμβουλών στον τομέα της ορθολογικής εκμετάλλευσης των υδατικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί την ανάπτυξη επιχειρησιακών μεθόδων και την εφαρμογή τεχνολογιών από εξειδικευμένους επιστήμονες στους τομείς:

  • Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού έργων υποδομής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή τους.
  • Οικονομικής Αποτίμησης επενδύσεων για την αξιοποίηση υδατικών πόρων σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
  • Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Ποιοτικής / Ποσοτικής Διερεύνησης επιφανειακών και υπογείων υδάτων.

Το Γραφείο μας συνεργάζεται με μηχανικούς, υδρολόγους, υδρογεωλόγους, επιστήμονες πληροφορικής, περιβαλλοντολόγους και ειδικούς στην νομοθεσία περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.