Η εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση υδατικών πόρων για ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, καθιστούν αναγκαίο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των έργων αξιοποίησης και προστασίας υδατικών πόρων. Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων απαιτούν συνήθως μεγάλες επενδύσεις. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η οικονομοτεχνική ανάλυση από τα πρώτα στάδια μελέτης ενός τέτοιου έργου.

Το Γραφείο μας εκπονεί μελέτες έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων οικισμών, αντιπλημμυρικής προστασίας και αρδευτικών δικτύων.

Παρέχονται υπηρεσίες:

  • Εκτίμησης σκοπιμότητας έργων και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.
  • Προσομοίωσης και βελτιστοποίησης δικτύων με χρήση μαθηματικών μοντέλων.
  • Σύνταξης προδιαγραφών και τεκμηρίωσης.