Οι Υδατικοί Πόροι παίζουν σημαντικό ρόλο για την ισορροπία στη φύση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό υδατικό ισοζύγιο επιδρά στο περιβάλλον και στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Για να επιτευχθεί ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης απαιτείται ολοκληρωμένη ανάλυση του συστήματος υδατικών πόρων μιας περιοχής και τεκμηριωμένη πληροφόρηση στους λήπτες αποφάσεων ώστε να επιλέγουν την βέλτιστη διαχειριστική πολιτική.

Στον τομέα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων παρέχονται υπηρεσίες:

  • Συλλογής δεδομένων πεδίου.
  • Χαρτογραφήσεων.
  • Εκπόνησης Υδρολογικών και Υδρογεωλογικών Μελετών.
  • Σχεδιασμού Μεθοδολογίας.
  • Προσομοίωσης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Σχεδιασμού διαχειριστικής πολιτικής και εκτίμησης εναλλακτικών σχεδίων.
  • Εκπαίδευσης .

Το Γραφείο «ENVIROTECH – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος», αξιοποιώντας την εμπειρία που διαθέτει σε μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις της ανάλυσης, από τον εντοπισμό των προβλημάτων μέχρι την αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων.