Για κάθε νέο έργο ή επέκταση υφισταμένου, απαιτείται από την ΕΕ η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ, 96/61/ΕΕ και με τις Αποφάσεις Η.Π.15393/2332 και Η.Π.11014/703/Φ104 και τον Νόμο 4014/2011, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται σήμερα.

Το Γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή έργων υποδομής για λογαριασμό δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, σε οποιοδήποτε στάδιο, από την συλλογή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος μέχρι την εφαρμογή των προτεινόμενων επανορθωτικών μέτρων.

Παρέχονται υπηρεσίες:

  • Παρακολούθησης παραμέτρων και Ανάλυσης.
  • Επιστημονικών ερευνών.
  • Σχεδιασμού και υλοποίησης βάσης δεδομένων.
  • Εκτίμησης μέτρων ελέγχου ρύπανσης.
  • Σχεδιασμού κανόνων λειτουργίας έργων υποδομής.

Το Γραφείο μας έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει σε θέματα Οργάνωσης προγράμματος ελέγχου / μετρήσεων ροής ποταμών ή δικτύων και Ανάλυσης επικινδυνότητας από ρύπανση αποδεκτών με μεθόδους μαθηματικής προσομοίωσης.