Περιγραφή

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός των υδραυλικών έργων για την αποχέτευση και αποστράγγιση της αρτηρίας και του παράλληλου δευτερεύοντος οδικού δικτύου.
Η υπό μελέτη οδός, αποκαλούμενη και Μεσογειακή Χάραξη, θα συνδέσει το Αεροδρόμιο με την περιμετρική οδό της πόλης της Ρόδου αποφεύγοντας τη σημερινή δυσμενέστατη διαδρομή μέσω Κρεμαστής – Ιαλυσσού – Κρητικών.

Η μεσογειακή χάραξη, κινείται δυτικά – νοτιοδυτικά αρχικά σε ορεινό έδαφος (οροπέδιο Μέγκαβλης), στη συνέχεια σε πεδινό έδαφος, έπειτα ακολουθεί λοφώδες έδαφος ενώ τέλος διασχίζει το οροπέδιο της Παστίδας.
Λόγω της υψομετρικής διαφοράς αρχής και τέλους, η οδός πρέπει να διαθέτει ικανοποιητικό μήκος ώστε η κατά μήκος κλίση να είναι επαρκής.
Η χάραξη του άξονα κινείται με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτούνται οι λιγότερο δυνατές απαλλοτριώσεις και κυρίως οι απαλλοτριώσεις υφισταμένων κτισμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας.
Αφετηρία της χάραξης του κυρίου άξονα αποτελεί ο Ισόπεδος Κόμβος Νοσοκομείου. Στο σημείο αυτό ο υπό μελέτη άξονας τέμνεται κάθετα με την υφιστάμενη οδό προς Νοσοκομείο.
Για την σύνδεση της υπό μελέτη οδού με το τοπικό δίκτυο και τους όμορους αστικούς οικισμούς, προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων ισόπεδων κόμβων και ο ανασχεδιασμός του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου της Κρεμαστής.

Η δημιουργία του νέου οδικού άξονα «τέμνει» και διακόπτει την περιοχή εκατέρωθεν του άξονα. Η αποκατάσταση της επικοινωνίας των περιοχών αυτών γίνεται με τους ισόπεδους κόμβους, οι οποίοι στην συνέχεια συνδέονται μεταξύ τους με το παράπλευρο (τοπικό) οδικό δίκτυο.

Το παράπλευρο οδικό δίκτυο αφενός θα  αποκαταστήσει την πρόσβαση των όμορων περιοχών στην αρτηρία και αφετέρου θα αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο, με στόχο να μειωθούν οι απαλλοτριώσεις στις απόλυτα αναγκαίες. Το παράπλευρο δίκτυο δηλαδή, αξιοποιεί όπου είναι δυνατόν υφισταμένους δρόμους, γεγονός που εξασφαλίζει μειωμένες απαλλοτριώσεις και αδιατάρακτη πρόσβαση σε υφιστάμενες ιδιοκτησίες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Το σύνολο των έργων μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Τάφροι καταστρώματος
  2. Δίκτυο σωληνωτών αγωγών αποστράγγισης οδοστρώματος ή/και αποχέτευσης των τάφρων καταστρώματος
  3. Τάφροι οφρύος και τάφροι συνέχειας
  4. Εγκάρσιοι σωληνωτοί οχετοί
  5. Στην παρούσα μελέτη έχουν προταθεί εγκάρσιοι σωληνωτοί οχετοί στο οδικό έργο σε θέσεις όπου διακόπτεται η ροή μικρών σχετικά λεκανών, χωρίς διαμορφωμένη μισγάγκεια.

Στην τυπική διατομή της αρτηρίας προβλέπεται στρώση στράγγισης για την προστασία του οδοστρώματος από τη συγκέντρωση υδάτων. Η εκφόρτιση της στρώσης στράγγισης στις θέσεις των επιχωμάτων γίνεται ελεύθερα προς το πρανές και στη συνέχεια στο έδαφος, ενώ στις θέσεις των ορυγμάτων ή στα χαμηλά επιχώματα όπου η στρώση στράγγισης δεν μπορεί να εκφορτιστεί ελεύθερα προτείνεται γραμμικό στραγγιστήρι από διάτρητο σωλήνα ο οποίος τοποθετείται μέσα σε σκάμμα πλάτους 0,60μ.

 

orizo1