Περιγραφή

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης εκτείνεται στο Δήμο Ραχών στους οικισμούς των Ραχών και Αγίου Πολυκάρπου. Οι οικισμοί αυτοί στην κτηματική περιοχή των οποίων θα κατασκευαστούν τα δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης που θα τροφοδοτούνται από το φράγμα Πέζι, βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της νήσου Ικαρίας.
Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης μελετήθηκαν η ποιότητα του νερού, οι απαιτούμενες βαθμίδες επεξεργασίας του και οι σκόπιμες εφαρμοστέες μέθοδοι επεξεργασίας του νερού, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας περί της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για πόση.
Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκε πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων των νερών του ταμιευτήρα Πεζίου με στόχο την εκτίμηση της καταλληλότητας των νερών για ύδρευση.

Φορέας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διάρκεια Προγράμματος

Ιανουάριος 2000 – Οκτώβριος 2000

Σκοπός

Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση της ποιότητας του νερού από τις εκροές του ταμιευτήρα Πεζίου Ραχών Ικαρίας και ο σχεδιασμός εγκατάστασης επεξεργασίας του νερού.

Συμπεράσματα

Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν η ποιότητα των υδάτων του ταμιευτήρα κρίνεται ικανοποιητική. Η ελάχιστη απαιτούμενη επεξεργασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτήν που υποδεικνύεται βάσει της σχετικής Οδηγίας και θα πρέπει να περιλαμβάνει ταχεία διύλιση μετά από κροκίδωση και απολύμανση.