Περιγραφή – Σκοπός της μελέτης

Η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση Τοπογραφικών Εργασιών, την εκπόνηση υδραυλικών μελετών, τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, τη Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου.
Σε συνεργασία με την Νομαρχία και τους τοπικούς φορείς προτείνεται ο σχεδιασμός δικτύου αποχέτευσης για τον οικισμό του Γιαλισκαρίου και η μεταφορά και διοχέτευση των λυμάτων του οκισμού στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων που θα κατασκευαστεί για την επεξεργασία τους. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα διοχέτευσης στη ΜΕΛ Γιαλισκαρίου των λυμάτων της ευρύτερης περιοχής Αρμενιστή- Γιαλισκαρίου.

Φορέας

Δήμος Ραχών Ικαρίας

Διάρκεια Προγράμματος

Ιούνιος 2000 – Απρίλιος 2005

Συμπεράσματα

Η προτεινόμενη λύση έχει μικρό κόστος κατασκευής και μικρό λειτουργικό κόστος. Επίσης με την προτεινόμενη λύση εντάσσονται και αξιοποιούνται τα υφιστάμενα έργα του δικτύου αποχέτευσης του Αρμενιστή. Ως μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων επιλέγεται το σύστημα του παρατεταμένου αερισμού με χρήση οξειδωτικής τάφρου με πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και απονιτροποίηση. Η εγκατάσταση σχεδιάζεται με δυο γραμμές επεξεργασίας ικανές να καλύψουν τις ανάγκες 3808 κατοίκων (θερινή αιχμή).