Περιγραφή

Το έργο εκτελέστηκε σε τρεις φάσεις. Η 1η Φάση ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη της εφαρμογής του λογισμικού Βάσης Δεδομένων για τη συγκεκριμένη περιοχή και την εγκατάστασή του στον Υπολογιστή της Υπηρεσίας που υλοποιεί το Πρόγραμμα. Η 2η Φάση ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη του λογισμικού για τον υπολογισμό των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών και την εγκατάστασή του στον Υπολογιστή της Υπηρεσίας. Η 3η Φάση ολοκληρώθηκε με την εισαγωγή της σχηματοποίησης του συστήματος των υδατικών πόρων της περιοχής στο μοντέλο διαχείρισης, την εγκατάσταση στον Υπολογιστή του Εργοδότη και την παράδοση συνοπτικού γενικού εγχειρίδιου χρήσης του λογισμικού αυτού. Παραδόθηκαν επίσης σε ψηφιακή μορφή οι χρονοσειρές και τα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής και εγκαταστάθηκαν στον Υπολογιστή του Εργοδότη τα σενάρια και τα μέτρα που αφορούν στα μελλοντικά σενάρια χρήσης νερού στην περιοχή μελέτης. Ακόμη στη Φάση αυτή ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση προσωπικού του Εργοδότη στη χρήση του λογισμικού.

mapMel1

Φορέας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου

Διάρκεια Προγράμματος

Ιανουάριος 2000 – Οκτώβριος 2001

Σκοπός

Η εφαρμογή που παραδόθηκε σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των σεναρίων που είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν, θα αποτελέσει ένα σύστημα λήψης αποφάσεων, ελέγχου μέτρων και έργων, ιεράρχησης ερευνών, μελετών και έργων, το οποίο τελικά θα προσχεδιάζει την εξέλιξη της τεχνικής υποδομής εκμετάλλευσης και διάθεσης των υδατικών πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε η ορθολογική χρήση του νερού και η προστασία του να αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών και αναπτυξιακών στόχων.

Συμπεράσματα

Ο Νομός Σάμου είναι περιοχή νησιωτική και λόγω της πολυδιάσπασης του χώρου και της διαφοροποίησης των μεγεθών από νησί σε νησί, οι συνθήκες φυσικής προσφοράς νερού αλλά και η ζήτηση είναι διαφορετικές για καθένα από τα νησιά. Για την επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων στην περιοχή μελέτης, η υδατική πολιτική (μέτρα και έργα) που θα επιλεγεί, πρέπει να στοχεύει στην πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των χειμερινών παροχών, στην ορθολογική χρήση και αυστηρή προστασία των υφιστάμενων υδατικών πόρων με την επιβολή περιοριστικών μέτρων, στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και στην διερεύνηση της σχέσης που έχει η ποιότητα έργων (απόδοση δικτύων, συντήρηση) με τη διαχείριση υδατικών πόρων.